top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Diëtist en Leefstijlcoach ‘Mood & Food’

 

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist/leefstijlcoach en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist/leefstijlcoach inroepen.

 

2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist/leefstijlcoach hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden voor 100% in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken als voicemailbericht, of via de e-mail te worden gedaan.

 

3. Tarieven
Diëtist: diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. Diëtist en Leefstijlcoach ‘Mood & Food’ hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor uren buiten de vergoeding van de basisverzekering gelden de tarieven opgemaakt door de praktijk zelf. Voor huisbezoeken bestaat een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.

Leefstijlcoach indien niet gebruik gemaakt kan worden van de GLI vergoeding: voor de behandeling aanvangt deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.

 

De diëtist/leefstijlcoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de diëtist/leefstijlcoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op deze pagina of navragen bij uw diëtist/leefstijlcoach. 

 

4. Beëindigen behandeling
De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist/leefstijlcoach 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld. De diëtist/leefstijlcoach kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist/leefstijlcoach niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist/leefstijlcoach stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist/leefstijlcoach een dergelijke situatie voorziet.

 

5. Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist/leefstijlcoach indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever na afloop van het consult een betaalverzoek. Deze dient direct te worden voldaan. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, direct bij levering van de dienst(en). Dit gaat dus niet via de zorgverzekering en kan ook niet bij de zorgverzekering worden ingediend.

 

6. Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

7. Incasso
De diëtist/leefstijlcoach is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

 

8. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist/leefstijlcoach bindend.

 

9. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist/leefstijlcoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist/leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist/leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist/leefstijlcoach.

 

10. Klachten
Diëtist en Leefstijlcoach ‘Mood & Food’ doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist/leefstijlcoach zelf. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website, www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl.

 

Contactgegevens
Diëtist en Leefstijlcoach ‘Mood & Food’
Weesperstraat 402, 1018 DN Amsterdam

020 - 30 80 120
info@moodandfood.nl

bottom of page